top of page

DE   TRIADE   VAN   AL   DAT   IS

  

                                                             VADER      ZOON     HEILIGE GEEST

                                                                   GELOOF     HOOP     LIEFDE

                                                                       GEEST   ZIEL   LICHAAM

                                                                    

Een TRIADE is een driehoeksrelatie. Geen enkel deel kan bestaan zonder het andere deel.

  Ze zijn gelijkwaardig aan elkaar. Wij zijn onlosmakelijk verbonden met deze Triades

VADER                GOD de Schepper ligt aan de basis van het leven, de natuur, het heelal, aan de                                  basis van Al dat Is. Daarom wordt hij  Vader genoemd.

ZOON                 Jezus Christus, de Verlosser. In al wat hij zei, in al wat hij deed, hebben mensen                               God herkend. Hij wordt de 'Zoon van God' genoemd. Wij mogen IN Christus                                          wandelen. De keuze is aan ons om in het Christusbewustzijn te staan en te leven.

HEILIGE GEEST  De Geest van God die Heilig maakt. Er zijn 9 gaven van de Heilige Geest                                               beschikbaar. 1 Korintiërs 12:1-11 t.w. Woord van Wijsheid, Woord  van Kennis,                                   gave van Geloof, gave van Genezing, gave van Onderscheiden van Geesten, gave                               van Werking van Krachten, gave van Profetie, gave van Spreken in tongen, gave                               van vertalen van Spreken in tongen. Als men zich door de Heilige Geest laat                                       leiden komen deze vrij en kunnen groeien. Een leven met de Heilige Geest brengt                             9 goede vrucht voort. Galaten 5:22 t.w. liefde, blijdschap, vrede, goedheid,                                         vriendelijkheid, trouw, lankmoedigheid, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

De Triniteit kan als volgt geopenbaard worden: God openbaart zich in Zijn schepping als de Schepper. Hij openbaart zich in Jezus als de Liefde, als de Vader, Hij openbaart zich ook in de Heilige Geest die Gods werk in Christus volbrengt.

 

                                                                           GEEST  ZIEL  LICHAAM 

                                 WIE BEWUSTER WORDT HEEFT MEER KANS IN HARMONIE TE LEVEN 

GEEST              WIJ ZIJN GEEST.

Een bovennatuurlijke onzichtbare kracht die de essentie,  de kern,  het  wezenlijke van het leven openbaart. De Geest is in ieder mens aanwezig. Het is net zo belangrijk om de Geest gezond te voeden als het lichaam. Lijden ontstaat  ook door een niet/slecht gevoede Geest. De Geest raakt ondervoed en is niet of weinig herkenbaar. De Geest is onsterfelijk.

ZIEL                 WIJ HEBBEN EEN ZIEL.

De ziel is gevormd uit de vijf zintuigen: wat je hoort, ziet, proeft, ruikt en voelt.  Hiermee wordt het 'denken' gevormd. Je wordt hier geleid door al je natuurlijke emoties, verlangens en omstandigheden. De ziel is het voertuig van de Geest.

LICHAAM        Wij WONEN IN EEN LICHAAM 

Het voertuig, de tempel, waar de geest en de ziel van de mens doorheen werkt. Het lichaam kan niet leven tenzij het bezield is, geademd door God of het  Goddelijke. In het lichaam vinden dag en nacht ontelbare grote en kleine processen plaats. Al die processen zijn bedoeld om het zo goed mogelijk te laten functioneren. Het doel van het lichaam is zo lang mogelijk overleven. Het brein heeft invloed op hoe dat zich voltrekt. Onze gedachten en emoties hebben invloed op het lichamelijk functioneren en het lichamelijk welzijn. Omgekeerd is dat ook het geval. Lichamelijk  on-wel/wel-zijn heeft invloed op gedachten en emoties. Een gezonde geest en groeiend bewustzijn zijn heel belangrijk voor ons welzijn.

                                      GELOOF                               HOOP                                  LIEFDE

                           VOLBRENGENDE KRACHT     VOLHARDENDE KRACHT       MOTIVERENDE KRACHT                    

 

GELOOF  VOLBRENGENDE KRACHT    De wet van geloof is: je krijgt wat je gelooft en je gebruikt je geloof door te spreken. Romeinen 3:27  'Waar is dan de roem ? Hij is uitgesloten. Door welke wet ? Van de werken ? Nee, maar door de wet van het geloof'.   We geloven met ons hart, maar wat we geloven, begint te gebeuren wanneer we belijden met onze mond.   Onze woorden zijn energie en bevatten autoriteit. Als ik tegen mijn buurman zeg:  Kom binnen  en doe je jas uit dan heeft dat gevolgen. Ik geloof dat hij dat gaat doen. God begon te spreken in Genesis '....Er zij Licht....en er was licht'. Wanneer wij in geloof beginnen te spreken, dan begint de Geest te bewegen, te werken en te creeëren.  De Bijbel geeft talrijke voorbeelden van de kracht van geloof. Mattheüs 8:13  '...Ga heen en het zal geschieden zoals u geloofd hebt'.  Mattheüs 9:29  '...Het zal gaan naar uw geloof'.   Mattheüs 15:28'...O vrouw, groot is uw geloof: het zal gebeuren zoals u wilt...' Markus 5:34.'..uw geloof heeft u genezen....'  Er zit kracht in woorden dat was duidelijk in het jaar 2020 toen de pandemie werd uitgeroepen. Wat we hoorden, werd geloofd, wat we geloofden,  ging men  spreken en wat men sprak ging men krijgen.   

 

HOOP   VOLHARDENDE KRACHT      Romeinen 15:13  'De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest'.  Hopen op iets  dat nog onzichtbaar is en in de toekomst ligt, vraagt vitaliteit, doorzettingsvermogen, wilskracht, geeft moed en doet mensen over ellende heen kijken. Hoop nodigt uit tot volharding in het geloof. Hoop doet leven, spoort aan tot leven  en actie.  Het maakt mensen  creatief en flexibel zodat verlangens verwezenlijkt kunnen worden.   

 

LIEFDE   MOTIVERENDE KRACHT    Mattheüs 22:36-40   'Meester, wat is het grote gebod in de wet ?   Hij zeide tot hem: Gij zult de Here uw God liefhebben met geheel uw hart met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod'.  Hier is liefde geen gevoel, geen emotie, het is een keuze. Een relatie heb je niet primair voor jezelf. Liefde mag ook iets kosten. Het heeft Jezus zelfs zijn leven gekost uit liefde voor de Vader en voor ons. 

   Liefde is een werkwoord en het drukt zich op praktische wijze uit. Liefde gaat niet alleen om woorden maar ook om daden en kost vaak inspanning. In 1 Thessalonicenzen 1:3 staat: '...onophoudelijk gedachtig aan het werk uws geloofs, de inspanning uwer liefde en de volharding uwer hoop op onze Here Jezus Christus voor het oog van onze God en Vader...' Gevende liefde kost inspanning omdat het tegen onze menselijke natuur ingaat. Het is daarom dus ook een geestelijke strijd. 

   Liefde is een gave. Romeinen 5:5 zegt:' ...en de hoop maakt niet beschaamd omdat de liefde Gods in onze  harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is'.  

                                                      

LICHAMELIJKE / GEESTELIJKE KLACHT  

Iedere ziel heeft in overeenstemming met haar persoonlijkheid, eigenschappen en kwaliteiten te maken met innerlijke conflicten op verschillend terrein. Deze kunnen het lichamelijke/geestelijke systeem uit balans brengen. Iedereen heeft te maken met angsten, wrok, haat, boosheid, verlangen, eenzaamheid etc. en deze conflicten en negatieve emotionele omstandigheden zijn de kernoorzaak van alle ziekten. Het lichamelijke / geestelijk ongemak is als het ware een indicatie waar de ziel mee worstelt.

HERSTEL  VAN KLACHTEN - Het is mijn dierbaarste verlangen dat jij gaat wandelen in jouw grootste potentieel van gezondheid, vitaliteit en levenslust.  Hiertoe gaan we de verbinding met het bovennatuurlijke, met de geest,  activeren. Verbind je bewust met je Schepper en tap uit die allesomvattende oneindige Bron van Licht en Liefde.

LEES vooral ook wat ik geschreven heb in: Manifestatie - Transformatie - Realisatie  en

Consult Het is TIJD 

 

bottom of page