top of page

REALISATIE
  INZICHT            UITZICHT      DOORZICHT     

 

 

 Psalm 139:4 

'Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben'

INZICHT -  GOD AANWEZIG IN ALLES:   Omnipresence  Omnipotent  Omniscience

OMNIPRESENCE    ALOMTEGENWOORDIGHEID    Het Licht onze leven gevende bron. Zonder licht geen leven. Achter  het fysieke licht gaat het geestelijke licht schuil, GOD, de geest die leven geeft aan Al dat Is. In veel religies wordt geloofd dat God alomtegenwoordig is. Alomtegenwoordigheid is Gods manier om aanwezig te zijn in alle tijden en op alle plaatsen. God is in elk moment overal in het 'nu' moment. Geen molecuul of atoomdeeltje is zo klein dat God er niet volledig bij aanwezig is en geen sterrenstelsel is zo groot dat God het niet omsluit. God weet en kent alle mogelijkheden of ze nu echt zijn of niet. 
God is van nature aanwezig in elk aspect van de natuurlijke orde van de dingen, op elke manier, tijd, plaats. Jesaja 40:12 zegt: 'Wie mat de wateren met zijn holle hand, bepaalde de omvang der hemelen met een span, vatte met een maat het stof der aarde, woog de bergen met een waag en de heuvelen met een weegschaal ' ? 
   God is op verschillende manieren actief aanwezig bij elke gebeurtenis als vooruitblikkende begeleider van menselijke zaken. God is op bijzondere wijze aandachtig aanwezig bij allen die Zijn Naam aanroepen, die voorspreken voor anderen, die God aanbidden, die vragend bidden en die oprecht bidden om vergeving. Hij is soeverein aanwezig in de persoon van Zijn Zoon, de Heer Jezus Christus en mystiek universeel aanwezig  in alle bedieningen die God eren en dienen.
OMNIPOTENT   ALMACHTIG  Een almachtige aanwezigheid, God, die de macht heeft over al het zichtbare, het onzichtbare over alles. God heeft alle macht over alle dingen te allen tijde en op alle manieren.  Job sprak over Gods macht in Job 42:2 'Ik weet dat niets buiten Uw macht ligt en geen enkel plan voor U onuitvoerbaar is' Job erkende de almacht van God bij de uitvoering van Zijn pllannen. De almacht van God is nergens zo duidelijk te zien als in de schepping. God zei: 'Er moet...komen' en het was er. Genesis 1:3, 6, 9 enz. 
 
OMNISCIENCE   ALWETENDHEID  De Geest die weet wat is, wat was en wat komen zal. De Bijbel verteld in 14 Bijbelverzen over de Alwetendheid van God. Psalmen 44:21 zegt: 'Zou God zulks niet onderzoeken ?  Want Hij weet de verborgenheden des harten'. Hebreeën 4:13 zegt: 'En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem; maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen Desgenen, met Welken wij te doen hebben'. Mattheüs 10:30 zegt: 'En ook uw haren des hoofds zijn alle geteld'. 
 
UITZICHT  -  LOVE STORY  'God, ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben' zegt Psalm 139:4. God heeft een verbond gesloten met jou toen jij in de schoot van je moeder geweven bent. In jou is een verblijvende vertegenwoordigheid van God.  God heeft je gemaakt om in zijn  Licht en in zijn Liefde te wandelen. God heeft je niet gemaakt om zonder God te leven. Je geboorte is een verbond met de God die leven geeft. God is het levende Licht dat leven geeft en bevrijding van slavernij en slachtofferschap. Je bent een supermens en je hoort te zijn die je bet in het oneindige allesomvattende licht van je schepper. God houdt van jou en wil niets liever dat jij ook van hem houdt om samen door het leven te gaan, zodat jij alle ups en downs gaat delen met zijn Licht en zijn  Liefde. 
DOORZICHT  -  TRANSPARANT LEVEN  Je gevoelens en gedachten uitspreken en voorleggen aan God, aan Jezus, aan je ware Zelf, aan de Heilige Geest en bidden om ontferming, genade, hulp, genezing  of/en bevrijding.  Breng je ego onder de Geest van God,  onthecht je van oude zienswijze en overtuigingen.  'Verlicht' je leven dan werk je mee aan een verlichte samenleving. Hoe mooi is dat. 
bottom of page