top of page

 

 

TRANSFORMATIE

de roep van de woestijn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE ROEP VAN DE WOESTIJN    Een nieuwe fase heeft zich in mijn leven aangediend.  In januari 2023 heb ik de roep van de woestijn Sinaï gehoord en opgevolgd en ben ik een aantal maanden, grotendeels alleen, in de woestijn geweest op een eenzame plek. Wat het universum op die plek voor mij in petto had, was mij  onbekend. Mijn vertrouwen was groot en ik bad dat precies dat wat ik nodig zou hebben aan mij geopenbaard wilde worden.

    Sinds een jaar volg ik een Bijbelstudie en o.a. mijn Bijbel, pen en papier gingen mee. De eerste twee weken heb ik aandachtig en hardop het hele Nieuwe Testament weer gelezen en volhoudend bestudeerd. Ik herkende dat de 4 evangeliën Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes als het ware een film is over het leven van Jezus op aarde. Ik merkte dat 'door het GELOOF' de vele wonderen plaatsvonden en dat Jezus de discipelen telkens uitdaagde hetzelfde te doen. Het boek Handelingen verhaalt over het leven van de apostelen en discipelen die de wereld introkken om, in Jezus naam, het evangelie te verkondigen, mensen te genezen, te dopen, te bidden en wonderen te verrichten.  Het laatste deel van het Nieuwe Testament bevatten de brieven aan de vele gemeenten die de discipelen en apostelen bezochten. Het geeft inzicht over het leven in Geloof en ongeloof, over volharding en hoop, over gerechtigheid, gehoorzaamheid, genade, éénheid in verscheidenheid, nieuwe levenswandel, geheimenissen, de Heilige Geest, geven en ontvangen, opstandingslichaam, dienstbaarheid, dankbaarheid en heel veel meer.  Ik leerde er heel veel van en ik had het gevoel dat ik stage liep. Het werd MIJ

Iedere ochtend, direct na zonsopgang, als ik de Bijbel opende, stroomden de tranen over mijn wangen van ontroering, dankbaarheid en genade.  Dag en nacht buiten, in het licht, in de stilte, onder de sterrenhemel, het doet wat met mij. Het lied van de kosmos horen, het zachte windje over mijn gezicht,  de harteklop van de aarde voelen. Het breekt alle conditioneringen af en opent deuren die gesloten waren, sluit deuren die niet meer nodig zijn en brengt de triade van de 3 Eénheid - Vader Zoon Heilige Geest - heel heel dichtbij. 

    De deur van de Heilige Geest opende zich fors en de geheimen van het Woord van God uit de Bijbel stroomden mijn hart binnen en maakten mij ademloos, nederig, ontroerd, vrij, vredig en moedig aanwezig.

Het leven vond ik al 'simpel' en werd nog veel eenvoudiger. Er is een adem achter alles. Alles bereikt ons door de adem. Mijn Geest is Gods adem. Er is niets zonder adem. Als ik spreek open ik mijn mond en zorgt de adem er voor dat het jou bereikt. Het is een kracht die in alles aanwezig is. De Heilige Geest vertegenwoordigt God en Jezus want de energie van hen, ontvang ik door deze Geest. De Heilige Geest geeft leven en openbaart de geheimen van het leven. 

HEILIGE GEEST   Romeinen 15 vers 13  'De God nu der hope vervulle U met louter vreugde en vrede in Uw geloof om overvloedig te zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest'.

Ik ontdekte dat de essentie van het Woord van God niet te bevatten is zonder de Heilige Geest. Dat had ik al vijftig jaar geprobeerd. Ik heb jaren geprobeerd het Woord in de Bijbel naar mijn hoofd te zetten, te veranderen. Nu  ben ik doende mijzelf te veranderen naar het Woord omdat ik voel dat het Woord mij bevrijdt van de slavernij van deze wereld. Zonder  haar openbaring wordt het Woord van God religieus en religie, met haar wetten en oordeel, is de vijand van de Heilige Geest. 

   Ik kan God horen en word geleid door de Heilige Geest. Deze zachte liefdevolle stille stem die laat ervaren wat 'waarheid' is, ook al vind ik het soms niet leuk. Het zijn woorden van leven en die komen van binnenuit. Geen stem die oordeelt, veroordeelt, dwingt, schreeuwt of je ongelukkig maakt door een slecht geweten of slecht gevoel.  Nee, deze stem stuwt je omhoog en nooit omlaag. Deze stem bevrijdt van conditioneringen.

   Met deze Geest wil ik zijn. Het voelt 'heilig' heel en soeverein. Met haar wil ik God en Jezus beter leren kennen en functioneren, dienen, werken, leven en in mijn autoriteit staan. Met hulp van de Heilige Geest wil ik mijn ziel, mijn karakter, mijn gevoel in lijn brengen en de gaven en vruchten van de Heilige Geest in expressie brengen in mijn leven.Als wij dan kinderen van God zijn, dan zijn wij ook erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus om te wandelen in de voetsporen van Jezus en te doen wat hij deed.

GELOOF  Hebreeën 11 vers 1  'Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt en het bewijs der dingen, die men niet ziet'.

  Geloof is een Geestelijke wet, dat doe je met je hart. Ik geloof in onze identiteit in Christus voor: voorziening, genezing, wonderen, bevrijding, profetie, overwinning, Ik geloof het onmogelijke. De wonderen die Jezus tijdens zijn leven deed en de wonderen van de discipelen en apostelen zijn hedendaags. Jezus en God de Vader zijn dezelfde toen en nu en in de toekomst.  Jezus zei: ga heen, verkondig het evangelie, doop mensen met water en de Heilige Geest, drijf ziekten en demonen uit en genees allen. Als wij dan kinderen van God zijn, dan zijn wij ook erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus om te wandelen in de voetsporen van Jezus en te doen wat hij deed. Wat een belofte. Wij kunnen gebruikmaken van deze energie  als aan ons geopenbaard is hoe in te tunen. God, de Schepper van Al dat IS, is dezelfde tot in de eeuwigheid.

     DOOP - WATERDOOP   Galaten 3:27  zegt: U allen die door de doop één met Christus bent geworden,

hebt u met Christus omkleed

   Op 15 april dit jaar heb ik mij opnieuw laten dopen. De waterdoop is geen symbolische handeling om van je geloof te getuigen. Door de doop vindt er in de geestelijke wereld een transformatie plaats. Ik voelde mij geroepen om het oude leven heel bewust achter mij te laten en mij te verbinden met het Christusbewustzijn. Door de waterdoop worden we één met Christus in Zijn dood, begrafenis en opstanding, we laten ons oude leven achter in het watergraf en staan op in een nieuw leven. 2 Korintiers 5:17 zegt: Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. 

    

LOSLATEN   Galaten 5:25 zegt: 'Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen. Het oude is voorbijgegaan...'.inderdaad. Bijna alles wat ik de laatste jaren via deze website aangeboden heb, heb ik  nu losgelaten. Geen karmisch onderzoek meer, uitchecken van de geboortestraal is overtijd, trance-healing is overbodig. Levensvragen kunnen gewoon rechtstreeks getransformeerd worden door de kracht van Gods liefde.    

bottom of page